Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

Ochrana osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) uvádíme informace o zpracování osobních údajů.


1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů
1.1. Naše společnost Jansa Mokrý Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. V případě dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na naše níže uvedené kontaktní údaje:
písemný kontakt:

Jansa Mokrý Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář
Sokola Tůmy 743/16
70900 Ostrava
Česká republika
elektronický kontakt:
lawyer@lawyer.cz

1.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů u nás nepůsobí.


2. Kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů?
2.1. Ke zpracování Vašich osobních údajů může dojít v následujících případech:

 • komunikovali jste s námi písemně nebo elektronicky (např. prostřednictvím e-mailu) a sdělili jste nám osobní údaje,
 • jste našim klientem /klientkou – fyzickou osobou, případně podnikající fyzickou osobou,
 • jste zaměstnancem/zaměstnankyní nebo jiným zástupcem našeho klienta – právnické osoby,
 • jste podnikající fyzickou osobou, nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou jsme uzavřeli smlouvu jako objednatelé Vašich služeb nebo zboží,
 • jste uchazeč o zaměstnání v naší advokátní kanceláři.

2.2. Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na všechny shora uvedené případy.


3. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování

Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

 • v rozsahu nezbytném pro uzavírání smlouvy, popř. pro účely splnění našich povinností ze smlouvy,
 • v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,
 • v rozsahu nezbytném pro účely našich oprávněných zájmů.

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:

3.1. Sjednávání, uzavření a následné splnění smlouvy
3.1.1 Osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy s Vámi – fyzickou osobou – a následné splnění povinností a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení).
3.1.2 Účelem zpracování osobních údajů je uzavření smlouvy a následné splnění našich povinností a uplatňování práv z uzavřené smlouvy, zejména poskytnutí právních služeb, plnění povinností z pracovněprávního vztahu nebo úhrada Vámi dodaných služeb nebo zboží.
3.1.3 Jaké osobní údaje zpracováváme: za uvedeným účelem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, v některých případech datum narození nebo rodné číslo) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo), popisné údaje, pokud je ve smlouvě nebo související komunikaci uvádíte (akademický titul) a případně další osobní údaje související s poskytovanou právní službou (může se jednat také o zvláštní kategorie osobních údajů).
3.1.4 Sjednávanou, popř. uzavřenou smlouvou je nejčastěji smlouva o poskytování právních služeb, smlouvy uzavírané v pracovněprávních vztazích a dále kupní smlouvy či smlouvy o dílo nebo o poskytování služeb, kde figurujeme jako kupující či objednatelé.

3.2. Splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis
3.2.1 Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).
3.2.2 Mezi uvedené právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů (mj. dle zákona o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty), vedení a archivace advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, kontaktních údajů a evidence poskytovaných služeb), předávání osobních údajů orgánům ČAK (dle právních předpisů o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).
3.2.3 Účelem zpracování osobních údajů je plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví, daňových předpisů, předpisů upravujících výkon advokacie a dalších právních předpisů.

3.3. Oslovování klientů prostřednictvím přímého marketingu
3.3.1 Osobní údaje našich klientů zpracováváme z důvodu přímého marketingu, protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).
3.3.2 Na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám jako klient, popř. jako zástupce klienta poskytli v souvislosti s poskytováním právních služeb, můžeme i bez Vašeho výslovného souhlasu posílat obchodní sdělení, pouze však s nabídkou našich právních služeb nebo informací a novinek bezprostředně souvisejících s námi poskytovanými právními službami, změnami legislativy či novou judikaturou soudů.
3.3.3 Účelem zpracování osobních údajů je možnost informovat naše klienty o námi poskytovaných právních službách a případných změnách v oblasti práva, které by se našich klientů mohly dotýkat. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů můžete podat námitky (viz článek 6.6), případně nám oznámit, že si nadále nepřejete, aby Vám byla obchodní sdělení zasílána.
3.3.4 Jaké osobní údaje jsou zpracovávány: pouze e-mailová adresa, případně jméno a příjmení.

3.4. Zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů
3.4.1 Osobní údaje zpracováváme způsobem také proto, abychom mohli uzavřít smlouvu s právnickou osobou, kterou zastupujete (nejčastěji jako člen statutárního orgánu nebo jako zaměstnanec), a následně s ní komunikovat nebo jí poskytovat právní služby, případně z jiných oprávněných důvodů, které jsme však povinni Vám sdělit.
3.4.2 Shora uvedené zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).
3.4.3 Účelem zpracování osobních údajů je řádná identifikace našich klientů, popř. jejich zástupců a za účelem komunikace, případně obrany pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
3.4.4 Jaké osobní údaje jsou zpracovávány: identifikační údaje (jméno, příjmení, v některých případech datum narození nebo rodné číslo) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) případně popisné údaje, pokud je uvádíte (akademický titul), případné další osobní údaje nezbytné pro náš oprávněný zájem (např. osobní údaje nezbytné pro to, abychom mohli poskytnout právní služby).

3.5. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu
Pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje v dále uvedených případech:

3.5.1 Uchazeči o zaměstnání

 • Osobní údaje zájemců o zaměstnání zpracováváme v nezbytném rozsahu po dobu trvání příslušného výběrového řízení, a to za účelem sjednání a uzavření pracovní smlouvy (viz čl. 3.1).
 • Nevyžádané životopisy a jiné osobní údaje zaslané nám uchazeči o zaměstnání, stejně jako osobní údaje uchazečů o zaměstnání, kteří nebyli přijati do zaměstnání, zpracováváme pouze na základě výslovného souhlasu uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů.

3.5.2 Cookies a údaje o návštěvě internetových stránek

 • Za účelem získávání informací ohledně návštěvnosti našich internetových stránek www.lawyer.cz používáme službu Google Analytics, nicméně v rámci této služby máme nastavenu anonymizaci IP adres. To znamená, že žádné osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek nezpracováváme.

4. Doba uložení osobních údajů
4.1. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
4.2. Dále uvádíme dobu, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, popř. kritéria pro stanovení této doby. Doba uložení se liší v závislosti na způsobu a účelu zpracování osobních údajů:

Účel zpracování

Doba uložení

Sjednávání a uzavření smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem, zejména z důvodů povinnosti archivovat daňové doklady, smlouvy o poskytování právních služeb a advokátní spisy

Přímý marketing


do doby odmítnutí zasílání obchodních sdělení, případně po dobu trvání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení (v případě, že jste nám na naši žádost takový souhlas udělil) 

Oprávněný zájem

po dobu trvání oprávněného zájmu, nebo do vznesení námitky proti zpracování ve smyslu čl. 6.6 údaje

Zpracování na základě souhlasu

maximálně po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen


5. Kde zpracováváme a komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

5.1. Místo zpracování

5.1.1 Osobní údaje zpracováváme v České republice, případně v členských státech EU.

5.2. Příjemci osobních údajů

5.2.1 Jste-li klient naší advokátní kanceláře, Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a dále správcům osobních údajů, kterými jsou spolupracující advokáti, případně další příjemci (např. notáři, znalci, daňoví poradci), pouze však v nezbytném rozsahu a za účelem vyplývajícím ze smlouvy nebo z jiného právního důvodu zpracování osobních údajů (zejména v souvislosti s plněním povinností dle právních předpisů). Jako klienta Vás vždy o takovém předání osobních údajů informujeme, včetně identifikace konkrétního příjemce.
5.2.2 Osobní údaje zpracovávané v listinné podobě zpracováváme po celou dobu trvání zpracování výhradně v rámci spisové agendy a účetních dokladů vedených v sídle naší advokátní kanceláře.
5.2.3 Osobní údaje zpracovávané v elektronické podobě zpracováváme pomocí zařízení nacházející se v majetku advokátní kanceláře, a prostřednictvím serverových služeb poskytovaných společností Microsoft Ireland Operations Limited v postavení zpracovatele osobních údajů.
5.2.4 K výkonu některých činností v rámci výše uvedených účelů zpracování osobních údajů používáme třetí osoby v postavení zpracovatele osobních údajů. S výjimkou zpracovatele dle předchozího článku se dále jedná o:

 • poskytovatele účetních služeb,
 • poskytovatele poštovních nebo dopravních služeb.

5.2.5 V závislosti na povaze právních služeb, které pro vás poskytujeme, může dojít k předání vašich osobních údajů třetím osobám (v rámci komunikace s protistranou, činění podání v rámci konkrétních soudních či správních řízení apod.), vždy však v míře potřebné k řádnému poskytnutí právních služeb dle uzavřené smlouvy a k ochraně Vašich zájmů.


6. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje
6.1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

6.2. Právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu
6.2.1 Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v článku 15 Nařízení.
6.2.2 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

6.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování
6.3.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení.
6.3.2 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.

6.4. Právo na přenositelnost osobních údajů
6.4.1 V případech, kdy je zpracování založeno na Vašem souhlasu (čl. 3.5.) anebo na plnění smluvní povinnosti (čl. 3.1.) a kdy je zároveň zpracování prováděno automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.
6.4.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.
6.4.3 Aktuálně nedochází k žádnému automatizovanému zpracování osobních údajů, založených na právních základech uvedených v čl. 3.1. a 3.5.).

6.5. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
6.5.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají
6.6.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely našich oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení (čl. 3.3) a dále z důvodů uvedených v čl. 3.4.
6.6.2 Na základě námitky jsme ve smyslu čl. 21 odst. 1 Nařízení povinni posoudit, zda náš oprávněný zájem na zpracování je založen na natolik závažných důvodech, které převažují nad vašimi právy a svobodami. V případě, že takové závažné důvody nejsou dány, zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu, na který může námitka dopadat, ukončíme.

6.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
6.7.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz

6.8. Jak právo uplatnit?
6.8.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách uvedených v čl. 1 shora. Upozorňujeme na to, že jsme v případě pochybností oprávněni ověřit totožnost toho, kdo podal žádost nebo námitku, a za tímto účelem požadovat ověření totožnosti žadatele osobně v sídle naší kanceláře, zaslání žádosti v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem, anebo zaslání žádosti elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele, případně prostřednictvím e-mailu opatřeného platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Práva dle čl. 6 nelze uplatnit telefonicky.


7. Další okolnosti zpracování Vašich osobních údajů
7.1. S výjimkou případu, kdy jsme povinni od Vás požadovat vaše osobní údaje dle právních předpisů o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (čl. 3.2.2.) je poskytnutí osobních údajů z Vaší strany dobrovolné, když Vám jej neukládá žádný právní předpis. V případě odepření poskytnutí osobních údajů v rozsahu požadovaném pro konkrétní účel zpracování však nemusíme být schopni tento účel naplnit, a podle povahy daného vztahu můžeme být nuceni s Vámi neuzavřít smluvní vztah nebo tento vztah ukončit, případně s Vámi ukončit komunikaci.
7.2. Naše kancelář neprovádí žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci níž by docházelo k automatizovanému zpracování nebo k profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz