Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

Vyčerpání práv z ochranné známky a aktuální souvislosti s brexitem

S ochrannou známkou se již většina podnikatelů jistě setkala, ať už proto, že ji sami vlastní, anebo proto, že se museli potýkat s ochrannou známkou náležející někomu jinému, například konkurenci. Patrně každý z nich má povědomí o základních právech, které ochranná známka svému vlastníkovi dává a o tom, jaký má účel. Vlastník známky má výlučné právo používat ochrannou známku (kterou nejčastěji tvoří slovní nebo grafické označení) k označování určitých výrobků a služeb. Smyslem ochranné známky je umožnit svému vlastníkovi snadno vymáhat práva ze známky vůči komukoli, kdo by známku kopíroval nebo napodoboval. Z teritoriálního hlediska je účinnost ochranné vždy omezena na území, pro které je zapsána. Podle toho se může jednat o známku národní, účinnou vždy v konkrétním státě, anebo o známku evropskou, účinnou v celé EU.


Podstata vyčerpání práv

Méně známé však jsou teritoriální důsledky umísťování výrobků opatřených ochrannou známkou na trhy v příslušných státech. Ne každý totiž (alespoň dle naší zkušenosti) považuje za samozřejmé, že poté, co byl výrobek označený ochrannou známkou jednou uveden na trh v členské zemi EU nebo s jeho souhlasem, nemůže být další prodej tohoto výrobku z titulu známky dále omezován. Prodá-li například výrobce, vlastnící ochrannou známku, v České republice elektrický spotřebič označený touto ochrannou známkou prvnímu distributorovi, nemůže již z titulu ochranné známky bránit tomu, aby tento distributor spotřebič dále prodal dalšímu velkoobchodu, tento pak dále maloobchodnímu prodejci a tento konečnému spotřebiteli. Tato ztráta možnosti zakázat další nakládání s výrobkem po jeho prvním uvedení na trh v určitém regionu se nazývá vyčerpání práv k ochranné známce.

Hlavní zásady vyčerpání práv

U vyčerpání práv k ochranné známce platí dvě zásady.

  1. Zaprvé, právo k ochranné známce se vždy vyčerpává ve vztahu ke konkrétnímu kusu výrobku, který je na trh uveden, nikoliv druhově.

Dodá-li výrobce na trh například vysavač označený ochrannou známkou, vztahuje se zásada vyčerpání práv pouze k tomuto konkrétnímu kusu vysavače – neznamená to, že všechny ostatní vysavače téhož typu již lze bez omezení dále distribuovat, pokud rovněž nebyly uvedeny na trh vlastníkem známky nebo s jeho souhlasem.

  1. Zadruhé, vyčerpání se uplatňuje vždy teritoriálně, ve vztahu k určitému území.

Různé známkoprávní režimy v tomto ohledu uplatňují různé přístupy – nejobvyklejším přístupem je národní vyčerpání, kdy k němu dochází pouze v konkrétním státě; vedle toho může být vyčerpání mezinárodní, při němž se uvedením výrobku na trh v jednom státě právo vyčerpává pro celý svět. V EU platí princip tzv. komunitárního vyčerpání práv.

Komunitární vyčerpání v rámci EU

V rámci komunitární se právo vyčerpává prvním uvedením zboží na trh s účinností jak pro daný členský stát EU, v němž k tomu došlo, tak i pro všechny další členské státy EU. Pokud tedy vlastník známky uvede nebo se svým souhlasem nechá uvést zboží označené známkou na trh v jednom členském státě, nemůže už dále bránit dovozu a dalšímu prodeji takto uvedeného zboží do jiných členských zemí EU.

Komunitární vyčerpání práv k ochranné známce je důležitým prostředkem k zajištění svobody volného pohybu zboží. Pokud by tomu tak nebylo, a i uvnitř EU by platila zásada národního vyčerpání práv, bylo by možno z titulu ochranné známky bránit dovozu zboží z jiného členského státu, byť bylo v tomto státě uvedeno na trh vlastníkem známky nebo s jeho souhlasem.

Ze zákazu bránit dalšímu pohybu zboží z titulu „vyčerpané“ ochranné známky existuje výjimka pouze pro případ, kdy existují oprávněné důvody pro zakázání dalšího uvádění výrobků na trh, zejména pokud po jejich uvedení na trh došlo ke změně nebo zhoršení stavu. To představuje pojistku proti ztrátě pověsti ochranné známky, pokud by zboží v rámci dalšího prodeje ztratilo své vlastnosti. Takovým případem může být nejen prodej zboží upraveného pro trh nebo podle legislativních požadavků v určité zemi, ale také prodej zboží, které bylo pro účely dalšího prodeje přebaleno (byť Soudní dvůr EU pro tento případ již dříve stanovil podmínky, za nichž je i prodej přebaleného zboží možný).

Paralelní dovoz

Specifická situace nastává v případě, že je zboží poprvé uvedeno na trh mimo území EU, a následně do EU dovezeno. Pokud se vedle takového dovezeného zboží na trhu pohybuje rovněž zboží, které bylo poprvé uvedeno na trh přímo v EU, může to vést ke konkurenci dvou, jinak zcela identických výrobků, lišících se akorát v tom, kde došlo k jejich uvedení na trh. Vzhledem k tomu, že cena téhož zboží, prodávaného v EU a mimo ni bývá často i výrazně odlišná, může zboží importované do EU představovat významnou cenovou konkurenci zboží „domácímu“, tedy poprvé uvedenému na trh přímo v EU. Dovoz zboží, označeného ochrannou známkou platnou v EU nebo v konkrétní členské zemi, ze třetí země za účelem jeho prodeje za výhodnější cenu, než za jakou je totéž zboží prodáváno se souhlasem vlastníka známky přímo v EU, se označuje jako „paralelní dovoz“. 

Ve vztahu k paralelně dováženému zboží však nedošlo k vyčerpání práva z ochranné známky. Proto, pokud k paralelnímu dovozu dojde, je proti němu vlastník známky oprávněn zasáhnout všemi prostředky, které mu zákon (u nás konkrétně zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) dává, zejména se může domáhat upuštění od dalšího nabízení daného zboží, jeho stažení z trhu, poskytnutí informací o distribuci výrobků a zapojených subjektech, náhrady škody i přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu, a v neposlední řadě rovněž vydání předběžného opatření.

A co dovoz a vývoz zboží ze Spojeného království?

Zajímavá situace nastala v důsledku vystoupení Spojeného království z EU, k němuž definitivně došlo k 31.12.2020. Brexitem ztratilo Spojené Království status členského státu EU mimo jiné i po známkoprávní stránce, což vedlo k tomu, že ze strany EU začalo být od 1.1.2021 pohlíženo na zboží, dovezené ze Spojeného Království, jako na zboží z třetích zemí. Přitom však jsou názvy produktů, uváděných ve Spojeném království na trh, chráněny ochrannými známkami, účinnými v EU. Prvním uvedením takových produktů na trh ve Spojeném Království už tudíž nedochází k vyčerpání práv z ochranných známek, účinných v EU – vlastníci takových známek tak mohou bránit dovozu zboží, uvedeného na trh ve Spojeném Království, do členských zemí. Dovozce takového zboží do EU k dovozu potřebuje souhlas vlastníka evropské ochranné známky. 

Trochu překvapivě to však neplatí recipročně – Spojené Království i po brexitu setrvalo u zásady komunitárního vyčerpání práv, což znamená, že prvním uvedením zboží na trh v Evropské Unii se vyčerpává právo z ochranných známek, platných ve Spojeném království. V tomto ohledu je vhodné připomenout, že komunitární ochranné známky, do brexitu platné i ve Spojením království, se brexitem staly samostatnými britskými národními ochrannými známkami. K dovozu výrobků do Spojeného království tak dovozce nepotřebuje žádný souhlas vlastníka britské národní známky, byť je dovezené zboží touto známkou označeno. Tato situace tak na první pohled staví vývozce zboží ze Spojeného království do značně nevýhodnější pozice ve srovnání s dovozci zboží z EU.

Režim „UK+“

K tomu, zda zásadu komunitárního vyčerpání práv v této podobě jednostranně zachovat nebo přístup změnit, proběhla u britské odborné veřejnosti vládou organizovaná diskuse, v níž bylo zvažováno několik variant, od varianty zavedení národního vyčerpání práv, jíž by se pojené Království vůči EU dostalo do reciproční pozice a právo z britských známek by se uvedením zboží na trh v EU nevyčerpávalo, přes zachování dosavadního jednostranného vyčerpání práv, označovaného jako „UK+“, až po přijetí režimu mezinárodního vyčerpání, v rámci něhož by k vyčerpání práv docházelo uvedením výrobku na trh kdekoli na světě. Odborná veřejnost se nakonec přiklonila k zachování dosavadní zásady jednostranného vyčerpání práv, přičemž podle oficiálního zdůvodnění neexistoval dostatek relevantních dat k tomu, aby bylo možno plnohodnotně vyhodnotit ekonomické důsledky ostatních variant.

Závěr

S ohledem na současné problémy, kterým Spojené království čelí po brexitu, se zdá, že zachování alespoň jednostranného vyčerpání práv bylo správným rozhodnutím. Tento krok může pomoci podpořit export zboží z EU na britské ostrovy. Za této situace mají dovozci z EU výhodu oproti britským vývozcům, na druhou stranu pro některé citlivé položky, jako jsou například léčiva, kde ochranné známky hrají důležitou roli a existují značné rozdíly v prodejních cenách, je zachování jednostranného vyčerpání práv důležitým krokem pro zajištění dostatečného přísunu tohoto zboží na britský trh.

Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát - malis@lawyer.cz | LinkedIn

Autor je společníkem v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami, ochranou osobních údajů a internetovým právem.

Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz