Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

Sleva 75% na poplatky za registraci OZ? Už jen poslední dva a půl měsíce!


Program poskytování grantů kompenzujících poplatky za registraci ochranných známek a průmyslových vzorů se chýlí k závěru – žádosti o poukazy na vyplacení grantu lze podávat do 16.12.2022. Zatím tudíž lze stále využít možnost nechat si proplatit až 75 % výše správních poplatků, uhrazených za řízení o přihlášce ochranné známky nebo průmyslového vzoru, max. do výše 1500 EUR.

Ve vztahu k ochranným známkám, u nichž je kompenzace nejvíce využívána, se grant vztahuje na všechny územní varianty – tedy jak na přihlášky známek národních (podávaných k českému Úřadu průmyslového vlastnictví, tzv. „UPV“), tak i na přihlášky známek EU (podávaných k Úřadu Evropské Unie pro duševní vlastnictví, tzv. „EUIPO“), nebo na žádosti o mezinárodní zápis již existujících známek do mimoevropských zemí prostřednictvím Světové organizace duševního vlastnictví („WIPO“). V případě národní ochranné známky, zatříděné do obvyklých tří tříd výrobků a služeb, lze z poplatků za řízení účtovaných českým UPV ve výši 5.000,- Kč, obdržet zpět 3.750,- Kč. V případě obdobné známky EU, přihlášené pro tři třídy výrobků a služeb, lze ze standardního poplatku účtovaného EUIPO ve výši 1050 EUR získat zpět celkem 787 EUR (dlužno podotknout, že poplatky EUIPO poměrně razantně narůstají s každou další přihlašovanou třídou navíc, v případě většího počtu tříd tedy není problém využít celou maximální výši příspěvku 1500 EUR). V případě žádostí o mezinárodní zápis do zemí mimo EU je maximální výše kompenzace nižší, a to 50 % z poplatků hrazených WIPO. Možnost kompenzace většiny nákladů na řízení o přihlášce je tedy obzvláště v případě známky EU velice lákavá. 

Hlavní podmínky, které je nutno splnit k získání grantu, lze zrekapitulovat následovně:

  • žadatel musí být malým nebo středním podnikem (tzv. SME) ve smyslu doporučení Komise EU 2003/361/EC, které tyto podniky definuje podle počtu zaměstnanců a výše obratu (střední podnik může mít méně než 250 zaměstnanců a roční obrat max. 50 miliónů EUR); definici malého nebo středního podniku přitom mohou naplňovat jak právnické osoby, tak i osoby fyzické;
  • žadatel musí doložit příslušné daňové identifikační číslo obsahující zkratku konkrétní země;
  • žadatel musí doložit osvědčení banky o bankovním účtu;
  • žádost musí být podána nejpozději do 16.12.2022;
  • žádost se může týkat pouze nové registrace ochranné známky, jejíž přihláška v době podání žádosti zatím nebyla podána (žádosti nelze uplatňovat ve vztahu ke známkám, o nichž již řízení probíhá, stejně tak ve vztahu k obnovám platnosti známek); přihlášku známky lze podat teprve po vydání rozhodnutí o přiznání grantu.

O grant může za žadatele (budoucího vlastníka známky) požádat rovněž zástupce, který jej bude před registračním úřadem zastupovat v řízení o zápisu známky, k čemuž žadatel podepíše příslušné prohlášení. Grant však nemůže být použit k vyplacení nákladů na služby zástupců, vztahujících se k podání přihlášky a zastupování v příslušném řízení – kompenzují se pouze správní poplatky, placené danému registračnímu úřadu.

Na základě podání žádosti a rozhodnutí o udělení grantu obdrží žadatel poukázku, kterou následně „aktivuje“ poté, co podá přihlášku známky u příslušného úřadu, a na základě níž je žadateli zaslána vypočtená částka grantu na jeho bankovní účet. Je nutno upozornit, že grant je udělen i v případě, že přihláška nakonec není úspěšná a k registraci známky nedojde (zejména z důvodu nedostatečné rozlišovací způsobilosti označení nebo z důvodu zamítnutí přihlášky na základě úspěšných námitek, podaných vlastníkem podobné starší ochranné známky). 

V rámci nových objednávek registrace ochranných známek naše kancelář poskytuje klientům poradenství ve věci žádosti o uvedený grant a v případě zájmu klienta podá jeho jménem žádost o jeho poskytnutí.

 

Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát | malis@lawyer.cz

Autor je společníkem v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami, ochranou osobních údajů a internetovým právem.

Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz