Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

Proces registrace národní ochranné známky

 Proces registrace ochranné známky je správním řízením, probíhajícím před Úřadem průmyslového vlastnictví jakožto před věcně příslušným správním úřadem. Průběh řízení se řídí zákonem č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, přičemž podpůrně (v otázkách tímto zákonem neupravených) platí správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.). Řízení je podmíněno úhradou správního poplatku.


 

Pokud má přihlašovatel jasnou představu o označení, které by chtěl registrovat jako ochrannou známku, může podat přihlášku ochranné známky k příslušné instituci, kterou je v České republice Úřad průmyslového vlastnictví (UPV). Přihlašovatelem může být fyzická i právnická osoba. Podáním přihlášky je zahájeno správní řízení ve věci zápisu označení do rejstříku ochranných známek. Většinou se tak činí prostřednictvím zástupce z oboru průmyslového vlastnictví (patentového zástupce nebo specializovaného advokáta), který je schopen na samotném počátku posoudit rozlišovací způsobilost navrhovaného značení a případně navrhnout provedení změn, nutných k dosažení dostatečné rozlišovací způsobilosti. Zástupce je rovněž schopen provést rešerši, zaměřenou na existenci již zapsaných či přihlášených zaměnitelných označení, a posoudit její výsledky.            

 

Přihláška ochranné známky

Přihláška k UPV se podává písemně, buďto na vytištěném formuláři osobně na UPV, faxem nebo poštou, nebo elektronicky, s přiloženým elektronickým podpisem. Přihláška se podává v jednom vyhotovení, a může se týkat pouze jedné ochranné známky. Není možné v jedné přihlášce žádat o zápis více ochranných známek. Údaje o znění, vyobrazení nebo podobě ochranné známky, uvedené v přihlášce, jsou závazné a není možné je po podání přihlášky žádným způsobem měnit, upravovat nebo doplňovat.

Datum podání přihlášky má důležité právní důsledky. Tímto datem vzniká přihlašovateli k přihlašovanému označení tzv. právo přednosti (priority). Přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby (§ 20 zák. č. 441/2003 o ochranných známkách). Podání přihlášky ochranné známky tedy ještě neznamená okamžitou možnost ochrany před používáním stejného nebo zaměnitelného označení jiným subjektem, ale znamená ochranu před tím, aby se tento subjekt pokusil toto označení zaregistrovat, samozřejmě v případě, že označení, z jehož přihlášení vzniklo právo přednosti, je skutečně zapsáno do rejstříku ochranných známek.

Přihláška ochranné známky musí mít tyto náležitosti:

-          žádost o zápis ochranné známky do rejstříku

-          jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba

-          údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen

-          seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky

-          znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky

Je nutno podotknout, že jako každé jiné správní řízení je i řízení o zápisu ochranné známky podmíněno úhradu správního poplatku. Tento je možno uhradit kolkem, vylepeným přímo na přihlášce, převodem z účtu, složenkou nebo přímo na pokladně UPV v hotovosti. Základní výše poplatku činí 5.000,- Kč, přičemž tato výše se zvyšuje v případě, že počet vyznačených tříd výrobků a služeb přesahuje tři třídy, a to o 500,- Kč za každou další třídu navíc.

 

 

Změny přihlášky

Po podání přihlášky je přihlašovatel omezen ve své dispozici s přihláškou. Zákon v zásadě zakazuje provádění jakýchkoli změn podané přihlášky, zejména jakékoli rozšiřování seznamu výrobků a služeb, pro něž byla přihláška podána. Z toho vyplývá důležitost správného zatřídění označení do seznamu výrobků a služeb (v současné době 9. verze Nicejského třídění výrobků a služeb), protože zjistí-li přihlašovatel po podání přihlášky, že potřebuje pro označení ochranu pro další výrobky a služby, než pro které byla přihláška podána, může tak učinit pouze formou podání nové přihlášky. Přihláška může být upravena na žádost přihlašovatele pouze za účelem změny jména a příjmení, názvu, obchodní firmy a adresy místa trvalého pobytu, sídla, popřípadě chyb ve formulaci, přepisu nebo zjevných nesprávností, pokud tato změna uvádí údaje z ochranné známky do souladu se skutečností, aniž by se tím změnilo přihlašované označení podstatným způsobem. Týká-li se úprava přihlašovaného označení nebo seznamu výrobků nebo služeb a dojde-li k nim po zveřejnění přihlášky, přihláška se znovu zveřejní tak, jak byla změněna.

Seznam výrobků a služeb nelze rozšiřovat nad rámec původního podání, lze ho nicméně omezit. Toto omezení nelze vzít zpět. Často se tak děje v případech, kdy přihlášené označení koliduje s jinou ochrannou známkou v některých konkrétních třídách výrobků a služeb. V těchto případech se může majitel takové ochranné známky s přihlašovatelem dohodnout na omezení seznamu výrobků a služeb přihlašovaného označení o tuto třídu, případně určitou její část (např. označení je přihlašováno pro humánní a veterinární léčiva, a dojde k omezení pouze na léčiva humánní).

Přihlašovatel je oprávněn vzít kdykoliv přihlášku zpět. UPV řízení o takovéto přihlášce zastaví, přičemž přihlašovatel nemá nárok na vrácení zaplaceného správního poplatku za řízení o přihlášce.

To samé co o přihlášce platí v tomto směru i o zapsané ochranné známce. Zapsanou ochrannou známku není možno žádným způsobem měnit nebo doplňovat, změny vyobrazení nebo rozšiřování seznamu výrobků a služeb je možno provést pouze podáním přihlášky nové ochranné známky. Změny se mohou týkat pouze odstranění nesprávných údajů, nebo údajů o vlastníkovi ochranné známky, dojde-li k jejímu převodu na jiného vlastníka. Seznam výrobků a služeb zapsané ochranné známky je možno omezit. 

 

Průběh řízení

Po podání přihlášky ochranné známky UPV provede nejdříve její formální průzkum, zda obsahuje všechny předepsané náležitosti, a poté průzkum věcný. V tomto průzkumu UPV zjišťuje, zda označení není vyloučeno ze zápisu dle § 4 zákona o ochranných známkách, a zda označení neobsahuje prvky, které by mohly vést k záměně se starší zapsanou nebo přihlášenou ochrannou známkou (dle § 6 zák. o ochranných známkách).

Je-li výsledek obou těchto průzkumů pro přihlašovatele kladný, zveřejní UPV přihlášku ve Věstníku ochranných známek. Tato fáze zveřejnění přihlášky trvá 3 měsíce, a slouží k tomu, aby se třetí osoby (zejména vlastníci ochranných známek podobných nebo shodných zněním v rámci podobných nebo shodných výrobků a služeb), které by zveřejněnou přihlášku považovaly za zasahující do práv k jejich ochranným známkám nebo k jejich označením, mohly proti zápisu zveřejněné známky bránit formou námitek. O námitkách je vedeno námitkové řízení, které může vést k zamítnutí přihlášky ochranné známky, prokáže-li se, že námitky byly oprávněné.

Nejsou-li během fáze zveřejnění podány žádné námitky, nebo byly-li námitky zamítnuty, UPV označení zapíše do rejstříku ochranných známek, o čemž vydá přihlašovateli certifikát. Zápisem ochranné známky získává přihlašovatel pro označení ochranu na dobu 10 let od data podání přihlášky. Přihlašovatel může nejdříve 12 měsíců před skončením desetileté doby ochrany podat žádost o obnovu ochranné známky na dobu dalších 10 let.

 

 

Autor: Petr Mališ
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami (vedoucí sekce www.trademarks.cz) a rovněž obchodním a pracovním právem.

Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz