Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

K čemu slouží ochranná známka

 Ochrannou známkou rozumíme označení výrobku nebo služby, které je schopné grafického znázornění. Hlavním účelem existence ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu, vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb. Podle ochranné známky se spotřebitel může snadněji orientovat při výběru, a identifikovat konkrétní výrobek (službu), o určité kvalitě, kterou si spotřebitel s tímto výrobkem (službou), pocházejícím od konkrétního výrobce (poskytovatele), spojuje.


 

Značka v. ochranná známka

Ne každé označení výrobku nebo služby lze nazývat ochrannou známkou. Mnoho výrobců své výrobky nebo služby jednoduše nazve určitým názvem, pod kterým je pak uvádí na trh. Tento název výrobku nebo služby nazýváme jako ZNAČKA. Značka je nechráněné označení, sloužící k označení a odlišení jakéhokoliv hmotně vyjádřeného výsledku lidského snažení (většinou výrobku nebo služby) od výsledků jiných. V praxi mohou být značkou všechny druhy označení, které lze přihlásit jako ochrannou známku, narozdíl od ochrannných známek se však zákon o značkách nezmiňuje a pro jejich vyjádření a podobu nestanovuje žádné omezení. Jediné omezení pro podobu značky vyplývá z její podstaty a účelu – musí být vnímatelná spotřebiteli.

Na rozdíl od značky je OCHRANNÁ ZNÁMKA chráněným označením, které bylo po posouzení zápisné způsobilosti zapsáno do rejstříku ochranných známek, vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Zapsaná ochranná známka brání jiným subjektům, aby uváděly na trh výrobky nebo služby pod stejným nebo zaměnitelným označením, chrání tyto výrobky před zneužitím nebo zlehčováním, a usnadňuje spotřebitelům orientaci mezi podobnými výrobky.

Z hlediska působení na spotřebitele je nejdůležitějším efektem ochranné známky identifikace určité očekávané kvality s konkrétním výrobkem. Spotřebitel je při výběru zboží nebo služby veden určitým požadavkem na jejich kvalitu, svou prvotní představou o tom, jaké bude zboží, které si koupí. Ze své zkušenosti má spotřebitel očekávanou kvalitu spojenu se zbožím nebo službou určitého konrtétního výrobce. Když se pak při samotném výběru spotřebitel zeptá na značku, která mu je známa, automaticky si k této značce přiřadí očekávanou kvalitu, aniž by musel blíže zkoumat kvalitu konkrétního výrobku, který se mu dostane do rukou. Zboží, které nese spotřebitelům známé označení, je z prodejního hlediska nesrovnětelně zvýhodněno před zbožím, které takové označení nenese.

Z hlediska ochrany označených výrobků a služeb je ochranná známka tím nejsilnějším prostředkem, protože v případě porušování práv ke známce třetí osobou má vlastník známky podstatně zjednodušenou důkazní situaci. Postačí mu prokázat vlastnictví platně registrované známky, zaměnitelnost označení, užívaného třetí osobou, s touto ochrannou známkou, a zaměnitelnost výrobků nebo služeb, pro které jsou obě označení používány. Nevyžaduje se prokazování nekalosoutěžního jednání ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži (což je postup, na který je odkázán subjekt, který ochrannou známku nevlastní).

Samotné označení tak je schopné zboží prodat lépe než kterýkoli prodavač. Spotřebitel automaticky sáhne po své značce a nezkoumá zboží, které nese jemu neznámé označení. Z této skutečnosti plyne i fakt, že skutečně známá značka, která je navíc zapsána jako ochranná známka, má sama o sobě obrovskou hodnotu, a může být tím nejhodnotnějším majetkem podniku a podnikatele, který ji vlastní.

 

Závěrem

Lze konstatovat, že v dnešní době vysoké konkurence a přetlaku výrobců a poskytovatelů služeb téměř ve všech odvětvích lidské činnosti znamená zaregistrovaná a známá ochranná známka zásadní výhodu před ostatními konkurenty. Ochranná známka má smysl pouze ve spojení s určitými výrobky nebo službami konkrétního výrobce nebo poskytovatele. Samotný fakt, že je ochranná známka zapsána do rejstříku ochranných známek, pak znamená možnost domáhat se práv ze zápisu plynoucích, vůči všem třetím osobám, které by stejné nebo zaměnitelné označení používaly.

 


 
Autor: Petr Mališ
 
Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami (vedoucí sekce www.trademarks.cz) a rovněž obchodním a pracovním právem.

Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz